ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

За нас

ОУ “Св. Климент Охридски” в Буковлък е едно от най-големите общински училища.

То е с богата история и утвърдени традиции, както по отношение на образованието и възпитанието, така и по отношение на работата в мултиетническа среда. През последните няколко години в училището се обучават и възпитават ученици от различни етноси – българи, роми, турци, но преобладават децата от ромски произход.

Вижте повече

4