Wait when page loaded

063568212

info-1500119@edu.mon.bg

ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – С. БУКОВЛЪК, ОБЩ. ПЛЕВЕН

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

 

Училището е създадено през 1897 год.Летописната книга се води от 1897 година до 1937 година. От 1937 до 1950 година не е заведена. До този период училището е било начално. Същата година се открива и новата прогимназия, която включва ученици от I до VII клас включително.През това време Директор на училището е МАРИН ГОГОВ.

На 30.1 1.1950 година се провежда учредително събрание за избиране на ръководство на организация „Септемврийче“. Присъствали са много общественици от селото.

От 15.09.1958 год. до 10.05.1978 година Директор на училището е ВЪРБАН ДИКОВ.

През 1959 година започва широка просветна дейност. Всички учители ръководят просветни звена , в които са обхванати почти всички родители на учениците.

На 02.01.1960 година под ръководството на Директора са събрани всички учители и ученици, за да се открие музикална школа по акордеон с ръководител Първанов. Това е първата културна проява в селото.

Съгласно заповед №5/07.07.1964 година на Министерството на народната просвета, цитирана в писмо №3229 от 18.07.1964 година на Окръжен народен съвет – отдел“Народна просвета“   гр. Плевен, се открива VIII клас за учебна 1964/1965г.

През 1962/1963 година учебната година започва със 150 ученика, 1971/1972 година с 293 броя, 1977 година с 328 бр.

На 20.04.1965 година училището е радиофицирано и от този ден учителите и учениците слушат радио София.

Бързото нарастване броя на учениците се дължи на масовото заселване на ромски семейства в селото и увеличената раждаемост при тях.