ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

Учебна 2022 / 2023 година

Годишен план за дейността на училището 2022/2023г.

Мерки за повишаването на качеството на образованието в ОУ Св. Климент Охридски – с. Буковлък

Програмна система за развитието на разновъзрастовите групи за задължително предучилищно образование 2022/2023г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2022/2023г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022/2023г.

План за работа с родители 2022/2023г.

Правилник за дейността на ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – с. Буковлък  2022/2023г.

Правилник за вътрешния трудов ред 2022/2023г.

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2022/2023г.

Правилник за пропускателния режим 2022/2023

Форми на обучение – Заповед № РД-18-236/09.09.2022г.

Начало и край на учебния ден 2022-2023г.

Брой паралелки и ученици 2022-2023г.

Класни ръководители за учебна 2022-2023г.

Брой групи и учители ЦОУД.2022-2023г.

Координатор на процеса на осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 2022-2023г.

Състав на методическите обединения 2022-2023г.

Екип за обхват 2022-2023г.

Заповед № РД-18-232/09.09.2022г.

Заповед № РД-18-256/14.09.2022г.

Заповед № РД-18-257/14.09.2022г.