ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

Среща-разговор за превенция на отпадане на учениците от училище и подобряване на училищния климат

На 06.12.2023 г. в училище ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Буковлък се проведе среща с главен инспектор ДПС – г-жа М. Тодорова и полицейски инспектори от I РПУ-Плевен – г-н П. Георгиев и г-н Цв. Атанасов. В присъствието на учителите и Екипа за обход гостите се срещнаха първо с малките ученици от начален етап, а после и с 5-7 клас в часа на класа.

На срещата бяха разгледаха няколко въпроса, като най-важен беше редовното присъствие на учениците на учебните занятия. Всеки от тримата гости сподели с децата своя опит с ученици, непосещаващи редовно училище и последствията от това. На учениците беше обяснено по достъпен начин необходимостта от ежедневно посещение на училище и мерките, които институциите взимат при многобройни и безпричинни отсъствия.

Мотивацията за посещаемост на училище е свързана и с подобряване на взаимоотношенията в клас. Затова лекторите разясниха методи за справяне на агресията и начини за разрешаване на конфликтни ситуации в училището, както и мерките за предотвратяването им.

На срещата тримата гости отбелязаха опасностите при използването на интернет и по-специално на социалните мрежи. Засегнати бяха въпроси със защитата на личните данни, нерегламентираното публикуване в социалните приложения и последиците от тези действия.

Друг важен момент от срещата беше свързан с вредите от тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотици. Гостите използваха и примери от своята практика за разясняване на неблагоприятните за здравето последици от злоупотребата с тези вещества.

Като въпрос, който беше разгледан на срещата, бяха и правилата за безопасен път до училище. Правилното поведение на децата в зимния период на улицата и в зимните игри навън е основно за съхранението на тяхната безопасност.

Благодарим на нашите гост-лектори за ползотворната и изчерпателна среща!