ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

Документация

Изтегли

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧИЛИЩЕТО

Изтегли

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

Изтегли

П Л А Н за гражданско образование и възпитание

Изтегли

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА

Изтегли

П Л А Н на заседанията на Педагогическия съвет

Изтегли

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

Изтегли

П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

Изтегли

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА РАЗВИТИЕ

Изтегли

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК