ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

Училищно настоятелство

Училищно  настоятелство – Учредено е на 30.10.2002 г. като сдружение с нестопанска цел.

Д-р Данчо Николов Поповски – председател

Елена  Цветанова Костова – секретар-протоколчик

Денчо Тодоров Христов – касиер

Петър  Георгиев Асенов – член

Теодора Иванова Влахова-Петрова – член