ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

Администрация

Име, презиме, фамилия Длъжност
Анелия Димитрова Стоянова Главен счетоводител
Женя Антонова Панчева Завеждащ АТС
Борянка Василева Батова Домакин