ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с.Буковлък

За нас

1ОУ “Св. Климент Охридски” в Буковлък е едно от най-големите общински училища. То е с богата история и утвърдени традиции, както по отношение на образованието и възпитанието, така и по отношение на работата в мултиетническа среда. През последните няколко години в училището се обучават и възпитават ученици от различни етноси – българи, роми, турци, но преобладават децата от ромски произход. Проблемите, пред които е изправен педагогическият екип са свързани с прибирането и задържането на учениците в училище, създаване на мотивация у учениците-роми и техните родители за пълноценно включване в образователния процес, преодоляване на проблема с недостатъчно или лошо владеене на българския език, а също и с преодоляването на неангажираността на родителите към образованието и възпитанието на децата им.Към момента в ОУ „Свети Климент Охридски”, с. Буковлък се обучават 514 ученика от Подготвителна група до VІІІ клас. Директор на училището е г-жа Теодора Влахова. Преподавателите са високо квалифицирани и мотивирани, а това са най-важните условия за качествен образователно-възпитателен процес. В центъра на този процес е поставен ученикът. Създават се необходими условия за успешно обучение и възпитание, с цел приобщаване на учениците към националните и общочовешките ценности. Прилагат се иновативни технологии и методи на обучение. Формират се практически умения, с цел развиване на интелекта, интересите и компетентностите на учениците. Целта на всеки един преподавател е да превърне училището в желано и привлекателно място за децата.

МИСИЯ: Осигуряване на качествено и достъпно образование за всеки ученик, независимо от етническата и религиозната му принадлежност.

ЦЕЛИ:

  • Обхват и задържане на учениците в училище чрез мотивация и създаване на положителна нагласа към учебния процес; включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности.
  • Преодоляване на стереотипите  в отношението и нагласите на родителите  към училището като институция и включването им като активна страна в процеса на обучение и възпитание на учениците.
  • Поставяне на ученика в центъра на образователно-възпитателния процес.
  • Прилагане на иновативни технологии и методи на обучение. Формиране на практически умения, с цел развиване на интелекта, интересите и компетентностите на учениците.

Учениците от І до VІІІ клас изявяват своята дарба и развиват способностите си в различни СИП-ове: Безопасност на движението по пътищата; Фолклор на етносите; Изобразително изкуство. Нашите ученици са заслужили редица отличия в областта на спортовете хандбал, футбол и тенис на маса. Печелили са редица престижни награди в областта на изобразителното изкуство. Училището разполага с просторни и добре обзаведени класни стаи; три компютърни кабинета с Интернет; спортни площадки, физкултурен салон; столова. За учениците от І до V клас са сформирани пет полуинтернатни групи. На децата от Подготвителна група и начален етап се подсигуряват безплатни закуски. Всички ученици ползват безплатни учебници.

В училището са реализирани много проекти и национални програми. Към настоящия момент работим по следните проекти и национални програми:
1. Национална програма „С грижа за всеки ученик” – деца от двете Подготвителни групи и VІІІ клас.

  1. Проект „УСПЕХ” – „Да направим училището привлекателно място за младите хора” по ОП РЧР – ученици от І до VІІІ клас.
  2. Реализират се дейности по училищната програма за превенция на отпадането от училище към център „Амалипе”, гр. В. Търново. ОУ „Свети Климент Охридски” по проект „Всеки ученик може да бъде отличник”.

Въпреки превратностите на времето, въпреки трудното икономическо развитие, учители и ученици продължават своята работа, търсят по-добър път към познанието и с гордост носят името на своя патрон – първоучителят Свети Климент Охридски.